Бизнестің жол картасы - 2020

«Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасының шеңберінде жобаларды ұйымдастыру мен іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру
1. Бағдарламаныңмәнінбаяндау (атауы, іскеасырушылар, жобаға қатысушылар қандай жетістікке қолжеткізеді).
Мемлекеттік гранттар шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өтінімін іріктеу байқауының қорытындысы бойынша бағдарламаның аймақтық үйлестірушілері арқылы тағайындалады, оның ішінде бастауыш жас кәсіпкерлерге, бастауыш кәсіпкерлерге, сонымен қатар әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан тұлғаларға.
Осы жобаныңшеңберіндеСізмемлекеттарапынантегінқаржылайқолдау ала аласыз. Бағдарламағақатысуүшініріктеудіңбастыталабы – Сіздежаңа, ерекше бизнес-жоспардыңболуы, бұданбұрынқазақстандықнарықтаболмағантауарлар мен қызметтердіұсынуниетініңболуы.
Алынған грант қайтарылмайды( Сізқаражаттардынысаналыпайдаланғанжағдайда )!
2. Бағдарламағакімқатысаалады/кімқатысаалмайды?
2.1. Мемлекеттікгранттардыісінжаңаданбастаған, инновациялардыенгізетін (нарыққақажеттіөнімдердінемесеқызметтердіқұратын), түпнұсқалығыменжәнежаңалығыменерекшеленетін бизнес-идеялары бар кәсіпкерлер ала алады.
2.2. Грант тар берілмейді, егер:
· Сіздіңкомпанияңызқайтақұрылу, таратылунемесебанкроттықсатысындаболса, сондай-ақСіздіңқызметіңіз ҚРзаңнамасынасәйкестоқтатылғанжағдайларда;
· салықтар мен мемлекеттікбюджеткетөленетінбасқаміндеттітөлемдербойыншаборышыңызболғанжағдайда;
· Сіздіңнегізгіқызметіңіз – жылжымайтынмүліктіжалға беру.
2.3. МемлекеттікГранттыалушарттары:
· Сізжоспарланғанжобаныіскеасыруға грант сомасынан 20 % кем болмайтынмөлшеріндербесенгізуіңізтиіс.
· Сіз грант қаражаттарынкелесімақсаттарғапайдалануыңызтиіс:
- негізгіқұралдар мен материалдардысатыпалуға;
- материалдықемесактивтердісатыпалу;
- технологиялардысатыпалуға;
- бизнестіқұружәнежүргізуүшінбасқакомпанияның бизнес-үлгісінжәнебрендтіпайдалануқұқығыналуға;
- зерттеужұмыстарыменжәне/немесежаңатехнологиялардыенгізуменбайланыстышығындарғапайдалануыңызтиіс.
Грант қаражаты жылжымайтын мүлікті, жер учаскесін сатып алуға және жалдау ақысы ретінде пайдаланылмайды.
Гранттың ең жоғары сомасы бір кәсіпкер үшін 3 000 000 теңгеден аспайды.
Компанияныңқұрылтайшыларыбірнешежекетұлғаларболғанжағдайда, Грант сомасы осы құрылтайшылардыңсанынатең 3 000 000 теңгесомасынанаспауытиіс. Яғни, ЕгерСіздіңкомпанияңыздаүшқұрылтайшыболғанкезде, Сіздіңкомпанияңызғаберілетінгранттыңжоғарымөлшері 9 000 000 теңгеденаспайды.
3. Бағдарламағақатысужолдары – толтыруүлгілері, байланысақпараты, қажеттіқұжаттардыңтізілімі бар сатылынұсқаулық.
Бағдарламағақатысуүшінқойылатынталаптар:
3.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасыаясындағыкурстардаоқуыңызқажет;
3. 2. Конкурстыөткізутуралыхабарламажарияланғаннанкейінконкурстыөткізутуралыхабралмасындакөзделгенмекен-жайбойыншаконкурстықөтінімдіұсынуқажет. Конкурстықөтінімніңүлгісін «ДАМУ» Қорыныңуймақтықбөлімшесіндеберіледі.
3.3. Бағдарламаныңжергіліктідеңгейдегіүйлестірушісінежүгініп (облыстардың, Астана және Алматы қалаларыныңКәсіпкерлікжәнеөнеркәсіпБасқармалары – Басқармаларбайланыстарынәкімдіктердіңсайттарынантабуғаболады) жәнекелесіқұжаттардыұсынуқажет:
· гранттардыұсынубойыншаконкурстықіріктеугеқатысутуралыөтінім;
· заңдытұлғаны (жекекәсіпкерді) мемлекеттіктіркеутуралыкуәліктіңкөшірмесі;
· салықорганындаесепкеқоютуралыкуәліктің (хабарламаның) көшірмесі;
· салықтар, алымдар мен салымдарбойыншабюджетпенесептесулержағдайытуралыанықтама;
· басшыныңқолыменжәнеөтінішберушініңмөріменбекітілген, өтінімдітапсырусәтіндегіжалдамалыжұмысшылардыңорташа саны туралыанықтама;
· бизнес-жоба;
· кәсіпкердің "Бизнес кеңесші" жеделкурстарындақысқамерзімдіоқытуданөткендігінрастайтынқұжаттыңкөшірмесі;
· заңдытұлғаларүшінжарғыныңкөшірмесі (болғанжағдайда);
· қызметтүріне лицензия көшірмесі (лицензияланатынқызметтүріменайналысқанжағдайда);
· кәсіпкератынанөтінімдітапсыруқұқығынасенімхат, сенімдітұлғатөлқұжатыныңкөшірмесі (заңдытұлғаатынан – заңдытұлғабекіткен).
Бағдарламаға қатысу шартында «БЖК-2020» бағдарламасы аясында оқыту курсына қатысқандығы жөнінде сертификаттың болуы міндеттелген.
3.4. Содан соң қатысу өтінімімен Қонкурстық комиссияның Жұмыс органына жүгіну қажет (Сіздің аймағыңыздағы байланыстарды «ДАМУ» Қорынан біле аласыз, 3.3. т. қараңыз).
3.5. Сізөз бизнес-жобаңыздыңтұсаукесерін Конкурс тықкомисси я отырысындажүзегеасырасыз.
3.6. Конкурс тық комиссия грант беру туралышешімқабылдағанжағдайда, олқұжаттардыӨңірлікүйлестірушікеңеске (ӨҮК) жібереді.
3.7. ӨҮК шешімқабылдайдыжәнеолтуралыСізгежәне «Даму» Қорынахабарлайды.
3.8. «Даму» Қоры 15 күнішіндебағдарламаныңжергіліктідеңгейдегіүйлестірушісіменжәнекәсіпкермен грант ұсынутуралышартқақолқояды.
3.9. БағдарламаныңжергіліктідеңгейдегіүйлестірушісіақшалайқаражаттыСіздіңағымдағыбанктікшотынааударудыжүзегеасырады.
2016 жылы «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша несие алған кәсіпкерлер.
1.«Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау мен дамытудыңбірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша сыйақымөлшерлемесінің бір бөлігіне субсидия беру» бағыты бойынша:
ЖК Куанышева Бакыт (тауар айналымы үшін) «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша жобасы қанағаттандырылып, сомасы – 6 (алты) млн. теңге алынды.
2.«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудыңбірыңғай бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік гранттар беру» бойынша
ЖК Тұрмағанбетова Гүлсім «Тігін цехын ашу» үшін «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша 516 (бес жүз он алты) мың теңгеге грант иегері болды.
3.«Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мендамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерліксубъектілеріне кредиттер бойынша кепілдіктер беру» бағыты бойынша:
ЖК Скакова Сауле (тауар айналымы үшін) «Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша жобасы қанағаттандырылып, сомасы – 7,4 млн. теңге алынды.
4.«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын несиелендіру бағыты бойынша:
4 жоба өтті Ш/қ Аудаулет Е.Кожабаев, ЖК Е.Сахауов, ЖК А.Аманкулова, ЖК А.Алмаганбетова жалпы құны 12,5 млн.теңгеге несие алды.
«Бизнестің жол картасы – 2020» бизнесті қолдау мен дамытудыңбірыңғай бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялық)инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету» бағыты бойынша:
ЖК А.Берденов «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» халықаралық жол дәлізі бойындағы жол бойы қызмет көрсету орнына газ (кемпинг «Маяк») құбырын тарту үшін құны - 29,6 млн.теңге және ЖК Б.Жаназаров «Астана-Ақтөбе» республикалық тас жолының бойындағы салынып жатқан жол бойы қызмет көрсету орнына (кемпинг) су және электр желісін тарту үшін құны 29,3 млн.теңгеге жобалары ӨҮК қанағаттандырылды.
Қосымша ақпарат алу үшін "Әйтеке би ауданының кәсіпкерлік бөлімі" ММ-не хабарласу қажет
Бөлім басшысы - А.К.Доданова
тел: 87133979182
Бөлімнің бас маманы - Б.Б.Сәдуақасов
тел: 87133921908
Добавлено: 
14.12.2016 - 05:00
Последние изменения: 
14.12.2016 - 05:00