Есептеме

2016 жылєа Аќтґбе облысы Јйтеке би ауданы жергілікті атќарушы органдарыныѕ мемлекеттік ќызметтер кґрсету мјселелері бойынша ќызметі туралы
Есебі
Јйтеке би ауданында «Мемлекеттік ќызметтер кґрсету туралы» Заѕыныѕ негізінде 2016 жылдыѕ ќаѕтар айынан бастап ЌР Їкіметініѕ 2013 жылєы 18 ќыркїйектегі бекітілген жаѕа мемлекеттік ќызметтер тізіліміне байланысты 97 ќызмет кґрсетіледі.Оныѕ 53 ќызметі баламалы негізде электрондыќ форматта, 46 ќызмет мемлекеттік корпорация арќылы (оныѕ ішінде 11 тек корпорация арќылы) жјне 27 ќызмет тек ќана жергілікті атќарушы органдары мен баєыныстаєы ўйымдармен кґрсетіледі.
Жергілікті атќарушы органдар (бґлімдер):
Ауыл шаруашылыєы бґлімі-15 ќызмет; Ветеринария бґлімі – 4 ќызмет; Білім бґлімі- 16 ќызмет; АХАТ ќызметі- 9 ќызмет; Жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі – 18 ќызмет;
Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, архитектура бґлімі -10 ќызмет; Спорт бґлімі – 1 ќызмет;
Экономика бґлімі -1 ќызмет; Жер ќатынастары бґлімі -9 ќызмет;
Оныѕ ішінде:
Селолыќ округтер -20 ќызмет;
Ведомствалыќ баєынысты ўйымдар:
Мектептер- 8 ќызмет;
Мектепке дейінгі ўйымдар-2 ќызмет;
Арнайы білім беру ўйымдары-1 ќызмет;
Ветеринариялыќ станция-2 ќызмет;
Жўмыспен ќамту орталыєы -2 ќызмет;
Аудан бойынша ќызмет кґрсетілетін мекемелер (ведомствалыќ баєынысты ўйымдар) саны - 76:
Бґлімдер-9; Ауылдыќ округтер-15; Мектептер (негізгі, орта)-30; Мектепке дейінгі ўйымдар-18; Ќосымша білім беру ўйымдары (саз жјне спорт мектептері)- 2; ветеринариялыќ станция-1; жўмыспен ќамту орталыєы -1;
2016 жылдыѕ ќорытындысы бойынша жергілікті атќарушы органдармен 50898 ќызмет кґрсетілді, ґткен жылдыѕ осы кездегі кґрсеткішінен екі есе артыќ (2015 ж.– 26346 ќызмет).
Аудан бойынша баламалы негізде кґрсетілген барлыєы 4498 ќызметтіѕ 4247-і ХЌКО арќылы кґрсетіліп, мемлекеттік ќызметтерді алушылардыѕ їлесі 92,2 %-ды ќўрады.
Тек ќана ХЌКО арќылы кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтер бойынша есептік кезеѕде кґрсетілген 1038 ќызметтіѕ 1038-ы ХЌКО арќылы кґрсетіліп, пайыздыќ їлес 100% ќўрап отыр (тапсырма -100%).
Электрондыќ тїрде кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтер бойынша 8,2%-ды ќўрады. Кґрсетілген барлыєы 44217 ќызметтіѕ 3607 «Электронды їкімет» веб-порталы арќылы берілді.
Барынша талап етілетін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саны:
  • Ауыл шаруашылыєы жануарларын ветеринариялыќ паспорт бере отырып бірдейлендіруді жїргізу -358811;
  • Ветеринариялыќ аныќтамалар беру-1020;
  • Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тјрбиеленушілердіѕ жекелеген санаттарын тегін жјне жеѕілдікпен тамаќтандыруды ўсыну-1370;
  • Он сегіз жасќа дейінгі балаларєа мемлекеттік жјрдемаќы таєайындау-1296;
  • Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек тағайындау-1616;
  • Жеке қосалқы шаруашылықтың бар екендігі туралы анықтама беру-1212;
Кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ сапасын жаќсарту маќсатында аудан бойынша бірќатар шаралар бекітіліп, жўмыс жїргізілуде, атап ґтсек , аудан бойынша 2016 жылєа арналєан кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтердіѕ сапасын жаќсарту жјне медиа жоспарлары бекітіліп, таратылєан, јр жауапты мемлекеттік мекемелерде аудандыќ жоспар негізінде жўмыс жоспарлары ќўрылып бекітілген.
Мемлекеттік ќызметтерді насихаттауєа байланысты ауданда халыќпен тыєыз жўмыс жїргізілуде, мемлекеттік ќызмет кґрсететін мекемелерде аќпараттыќ стендтер орнатылєан, аудан јкімініѕ ресми сайтында барлыќ ќызметтердін тізімі, электрондыќ ќызметтерді алу нўсќаулыќтары орналастырылєан, бекітілген медиа жоспарєа сјйкес аудандыќ «Жаѕалыќ жаршысы» газетінде жјне аудан јкімі сайтыда кґрсетілетін мемлекеттік ќызметтер бойынша маќалалар орналастырылды, ауылдыќ елді мекендерде мемлекеттік ќызмет кґрсету мјселесі тўрєындардыѕ жиналыстарында талќыланады.